Spin-off programm, mis see on?

Interneti aadressil http://www.tuic.ee/tik-est.html võib lugeja saada ülevaate Tallinna Tehnikaülikooli Innovatsioonikeskuse (TIK) tegemistest.

TTÜ Innovatsioonikeskus on sihtasutus, mis on loodud TTÜ teadus- ja arendustöö tulemuste sidumiseks tööstuse ja äritegevusega. Sihtasutuse tegevust juhib tegevdirektor Raivo Tamkivi (telefon 6202013).

Innovatsioonikeskuse tegevuse üheks eesmärgiks on uute toodete loomise ning ettevõtete tekke abistamine TTÜ teadus- ja tehnoloogiaalasest tegevusest tekkinud äriideede baasil. Selleks kasutatavate tugimeetmete hulka kuulub nn spin-off programm ja loodud ettevõtete tegevust hõlbustavate teenuste pakkumine nn inkubatsioonikeskuses.

Minus kui potentsiaalses ettevõtja tekkis huvi asja lähemalt uurida.

Tekkinud küsimustele vastuste saamiseks pöördusin TTÜ Innovatsioonikeskuse spin-off programmi juhi Rein Ruubeli poole.

Mis on spin-off programm?

Spin-off programm on kompleksne meede teadus- ja tehnoloogiamahukate toodete ja teenuste arendamiseks ning kommertsialiseerimiseks.

Programmi käigus abistatakse osalejat äriidee arendamisel, äriplaani koostamisel, koostööpartnerite leidmisel ning ettevõtte asutamisel. Osalejal on võimalus soovi korral läbida 7-päevane ärikoolitus, mille jooksul valmib konsultantide juhendamisel äriplaani algvariant. Toote või teenuse arendamisel, ärikontaktide loomisel ning investorite leidmisel võib teda abistada mentor – pikaajalise praktilise kogemusega tippjuht teadus- ja tehnoloogiamahuka tootmisega ettevõttest. Vähendamaks algaja ettevõtte kulutusi infrastruktuurile ning ettevõtte käigushoidmiseks vajalikele teenustele on plaanis kavandatava Mustamäe tehnoloogiapargi raames luua nn inkubaator.

Mis eristab spin-off programmi võimalikest teistest variantidest oma äriidee arendamisel ja kommertsialiseerimisel?

Spin-off programmi üks eesmärke ongi kõigi antud idee realiseerimisest huvitatud osapoolte, sh ka riigi ja suurettevõtete, kaasamine arendustegevuse kommertsialiseerimise kõikidel etappidel. Seetõttu on spin-off programmis osalejale kulutused idee ja toote arendamiseks ning ettevõtluse alustamiseks madalamad kui väljaspool programmi.

Milliseid teenuseid te pakute algajatele ettevõtjatele?

Lisaks spetsiaalselt kavandatud koolituse ja nõustamistega on meie üheks põhiliseks ülesandeks on koostöövõrgustike – sealhulgas ka ettevõtete vaheliste - tekitamine. Selle abil püüame vahetada informatsiooni ja motiveerida ettevõtteid katsetama üha uusi võimalusi.

Toetussüsteemina on spin-off programmis osalejatel kasutada Interneti-majanduse laboratoorium. Labor on spin-off programmis osalejatele baasiks interneti-põhise äritegevuse mudelite ja tegevusvahendite arendamiseks ning testimiseks. Labori korrasoleku ja arendamise eest vastutab Hannes Ojangu. Labor asetseb ruumis IV–208, telefon 6202021.

Kuidas saaksin programmis osaleda?

Programmis osalemise eeldusteks on äriidee olemasolu ning tõsine soov äritegevuse alustamiseks. Programmis osalejaks kandideerija peaks olema seotud TTÜga – olema kas TTÜ töötaja, üliõpilane või muul moel seotud ülikoolis läbiviidava teadus- ja arendustegevusega. Programmis osalemiseks on vaja esitada sooviavaldus koos äriidee lühikirjeldusega. Sooviavalduse ning idee lühikirjelduse vorme saab ruumist IV–207 (telefon 6202045) ja varsti ka Innovatsioonikeskuse koduleheküljelt.

Mis aga saab edasi?

Sooviavalduse esitajad kutsutakse Innovatsioonikeskusesse jutuajamisele. Kohtumise eesmärgiks on lähemalt tutvuda nii äriidee kui selle esitajaga. Kui selgub, et idee esitaja näol võiks olla tegemist tulevase programmis osalejaga, siis palutakse tal esitada äriidee põhjalikum kirjeldus. Ühtlasi sõlmitakse ka konfidentsiaalsusleping meile usaldatud materjali kasutamise osas.

Järgnevalt läbivad äriideed ekspertiisi, kus hinnatakse nende turusuutlikkust, tehnoloogilist uudsust ja teostatavust. Selliselt tekibki ideede valik, mille väljaarendamine toimub spin-off programmi kaasabil.

Kui äriidee läbib edukalt ekspertiisi, siis sõlmitakse sooviavaldajaga koostööleping osalemiseks spin-off programmis. Selles lepingus sisaldub muuhulgas ka punkt edasises tegevuses käsitletava info konfidentsiaalsuse kohta.

Missugune on koolitus, mida te pakute meie akadeemilisele personalile?

Spin-off programmis osaleja läbib soovi korral ettevõtlusealase koolituse.

Koolituse eesmärgiks on tutvustada ideekandjat ärilise tegevuse põhitõdedega ning arendada äriidee välja esmaseks äriplaaniks. Äriplaani loomisel on programmis osalejal võimalus pidevalt saada konsultatsioone, kohtuda vajalike inimestega, osaleda eriseminaridel. Nõustajate hulgas on ka teadus-ja tehnoloogiamahuka ettevõtluse kogemust omavad tippjuhid. Koolitus koosneb seitsmepäevasest tsüklist mahuga 56 tundi. Sõltuvalt sihtrühmast kohendatakse kursust iga kord selliselt, et see arvestaks osalejate tegevuse profiil ning ettevalmistust. Koolituskava on valminud koostöös firmadega Finantsplaneerimise OÜ ning AS ESKO Koolitus. Koolitajateks on äritegevuses praktilist kogemust omavad inimesed.

Äriplaani valmimise järel asutakse tegelema potentsiaalsete koostööpartnerite leidmisega. Võimalike koostööpartnerite hulka võivad kuuluda toote arendajad, turustajad, patentide ja litsentside väljaandjad, ideede ja toote prototüüpide kokkuostajad – suurfirmad, investeerimisasutused, koolitajad jmt. Sõltuvalt äriplaanist on üheks võimalikuks järgnevaks sammuks ka uue ettevõtte loomine.

Kogu tegevuse edukus sõltub kõigi huvipoolte ( ideekandja, TTÜ, TIK, investorite, mentorite, tootearendajate, turustajate, konsultantide, koolitajate ja ettevõtete) huvist ning aktiivsest ja mõistvast koostööst.

Mida kujutab endast ettevõtete inkubaator?

Firmadel ja töögruppidele pakutakse võimalust ruumide kasutamiseks kompleksis, kus on olemas firma eksisteerimiseks vajalikud teenused ja tehniline toetus. Momendil toimivat inkubaatorit ei ole, küll aga on plaanitud see luua koos Mustamäe Tehnoloogiapargi moodustamisega. Inkubaator nõuab investeeringuid: tehnilised infrastruktuurid ning pakutavad teenused peaksid olema välja arendatud vastavalt kaasaegsetele nõuetele. Teenuste hulgas pakutakse lisaks füüsilise infrastruktuuri teenustele veel järgmisi teenuseid: ärinõustamine, raamatupidamisteenus, juriidiline nõustamine, konverentsiteenus, koolitusteenus, litsentseerimise ja patendinduse teenus, osalemine rahvusvahelistes ja kodumaistes koostöövõrgustikes jm.

Inkubaatori poolt pakutavate teenuste lisaeeliseks on teadus-ja tehnoloogiamahuka arendus- ning äritegevuseks soodne keskkond. Viimast tagab inkubaatori asukoht ülikooli läheduses ning ettevõtjate tihe seotus ülikooli ja selle erinevate instituutidega. Ettevõtte saab paikneda inkubaatoris piiratud aja, keskmiselt 3-4 aastat. See on aeg, mille jooksul ettevõte peaks muutuma piisavalt iseseisvaks, et ilma toetusskeemita toime tulla..

Kas TTÜ töötajate seas on piisav huvi ühinemaks spin-off programmiga?

Töötajate seas võiks huvi suurem olla. Samas on seni läbi viidud vaid kaks vastuvõttu spin-off programmi ning osalejaid on olnud pea igast teaduskonnast olnud. Igast ideest ei peagi alati kandvat äriplaani ja selle najal ettevõtet tekkima. Nagu senised kogemused näitavad, tulevad meie juurde oma äriideid läbi töötama ka juba eksisteerivate ettevõtete esindajad, kes soovivad oma tegevust hoogustada. Nimelt on programmi lisaväärtuseks ka kodu- ja rahvusvaheliste koostöösidemete areng ning lepinguliste uurimistööde kasv ülikoolis. Tähelepanu on äratanud innovaatiliselt mõtlevad üliõpilased infotehnoloogia ning majanduserialadelt, kes on oskuslikult kasutanud pakutavat teenust ja kellele ärimaailma tõdedeni on kergem tungida kui akadeemilise taustaga inimestel.

Teretulnud on kõik ideed, millel on uudset kommertsiaalväärtust!

Kas TTÜ juhtkond on huvitatud, et tema töötajad moodustaksid spin –off firmasid?

Nii riigi kui ka ülikooli poolne huvi ning toetus spin-off programmile on olemas. Ülikool toetab oma töötajate ja üliõpilaste osalemist spin-off programmis ka materiaalselt makstes kinni osa koolituskuludest.

Millal on järgmine koolitus?

Uue programmi algus on sõltuvuses riiklike finantseerimismehhanismide väljatöötamise kiirusest. Loodetavasti saame sügissemestri jooksul välja kuulutada uue vastuvõtu spin-off programmi.

Marit Seepõld

Teadus- ja arendusosakond (potentsiaalne ettevõtja)